http://www.bearing-vn.com/custom_103308.html Hàng tồn kho on sales Hàng tồn kho on sales CPC  台灣直得科技滑軌/滑塊/線性滑軌ARC15 RAILARC15MN S V1NARC15MN S V2NARC20 RAILARC20MN S V1N   ARC25 RAILARC25MN S V0NARC30 RAILARC30MN S V0NHRC15FN S V1NHRC15MN S V1NHRC20ML S V0NHRC45MN S V0NMR12MN K SU V0NMR12MNK SU V0NMR12MN RAILMR12MN RAILMR12W RAILMR12WL SU V0NMR12WN SU V1NMR12WN RAILMR15MN K SU V0NMR15MN RAILMR15WL SU V1NMR15WN SU V0NMR15WN RAILMR5MN RAILMR5MN SU V0NMR7MN RAILMR7MN SU V0N/B (M2.5)MR7MN SU1 V1N-40L/B (M2.5)MR9MN K SU V0NMR9MN-K-RAILMR9WL SU V0N WRC21/15MN B V1NWRC27/20MN B V1NLUSON 如展 減速馬達LH22-200-30-S3CFLH22-200-50-S3CFLH32-1500-30-S3CFLV18-200-15-S3CFLV18-200-30-S3CFLV18-200-50-S3CFLUYANG  如陽 減速馬達3GN30K+3IK15GN-CE3GN6K+3IK15GN-CEM425-402E+4GN15KM425-402E+4GN18K5IK40RGN-CE+4GN20K5IK40RGN-CE+4GN18K5IK40RGN-CE+4GN25K4IK25GN-CE+4GN25K4IK25GN-CE+4GN30K4IK25GN-CE+4GN60K4IK25GN-CE+4GN90KM540-402E+5GN12.5KM540-402E+5GN15K5IK40GN-CE+5GN180K5IK40GN-CE+5GN18K5IK40GN-CE+5GN20K5RK40GN-CE+5GN15K5RK40GN-CE+5GN25K5RK40GN-CE+5GN30K5IK60GN-CEF+5GN60K5IK60GN-CEF+5GN7.5K5IK60GN-CEF+5GN9K5RK60GN-CEF+5GN30K5RK60GN-CEF+5GN5KM560-502EF+5GU15KBM590-502EF+5GU25KBM5120-502EF+5GU30KBM5150-502EF+5GU50KB5IK90GU-CEF+5GU50KB5RK90GU-CEF+5GU50KB5RK90GU-CEF+5GU60KB5IK120GU-CEF+5GU60KB5IK150GU-CEF+5GU60KBLH28-400-15-S3+LH28-400-20-S3+LH28-400-25-S3+LH28-400-30-S3+LH28-400-50-S3+LH28-400-60-S3+LH28-400-90-S3+LH28-750-15-S3LH28-750-25-S3LH28-750-30-S3LH32-1500-10-S3LH32-1500-30-S3LH40-1500-150-S3LH32-750-50-S3LH32-750-90-S3LH32-750-120-S3LV28-400-20-S3+LV28-400-30-S3+LV28-400-50-S3+LV28-400-90-S3+LV22B-400-10-S3+LV28-750-20-S3LV32-750-30-S34GN10XK5GN10XKSS22EUS425-02EUS5120-02EUS5150-02EUS540-02EUS560-02EUS590-02E